خدمات

  • تامین کلیه تجهیزات صنایع نفت و گاز
  • ایجاد ارتباط بین شرکتهای ایرانی و چینی
  • برقراری مناسبات تجاری بین ایران چین
  • یافتن منابع مورد نیاز شما از چین و اروپا
  • خدمات پس از فروش